Designers

1, 2, 3... 3 Potato
X XCVI
Y Yauvan
Z Zhrill